LASİD’İN FAALİYET ALANLARI

1. Sektördeki ortak sorunları belirlemek ve bu sorunların asgariye indirilmesi veya tamamen ortadan kaldırılması için eylem planı oluşturmak.

2. “Kalite Standartları”, “Güvenlik”, “Lastik Etiketlemesi”, “Kış Lastiği” gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sektörün bütününü ilgilendiren konulara ilişkin her türlü yasal ve idari düzenlemeler hakkında sektör görüş ve taleplerini oluşturmak, bu görüş ve talepleri üyeleri adına ilgili kuruluşlara duyurmak ve bu amaçlarla devlet ve üçüncü taraflar ile olan tüm ilişkilerin yönetimini üstlenmek.

3. Derneğin konusu ile ilgili her türlü toplantı, çalıştay, panel, konferans vb. faaliyetlerde ve yine bu çerçevede oluşturulan her türlü teknik komisyon, alt-komisyon vb. birimlerde sektörü Derneğin amaç ve faaliyetleri ile sınırlı olarak temsil etmek ve sektör adına dernek konusu çalışmalara katkıda bulunmak.

4. Güvenli ve doğru lastik kullanımı, lastik sektörü ve ürünler hakkında kamuoyunu ve tüketiciyi bilinçlendirme ve bilgilendirmeye dönük çalışmalar gerçekleştirmek. Bu çerçevede özel, tüzel, kamu kurumları, yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kuruluşlarla birlikte ortak tanıtıcı ve yönlendirici faaliyetlerde bulunmak, ortaklaşa fizibilite, proje ve danışmanlık çalışmaları yapmak, yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlara hizmet vermek.

5. Lastik üretiminin ve kullanımının çevreye olası etkilerini asgariye indirebilmek amacıyla yurt içinde ve dışında yapılan çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak.

6. Lastik üretimi ve kullanımı ile ilgili olabilecek tüm teknik çalışmalar ile bu konulardaki mevzuat çalışmalarını takip etmek ve bu çalışmalara dahil olmak, yapılan çalışmalara ilişkin üreticiyi ve tüketiciyi bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

7. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

8. Kendi bünyesi içinde oluşturduğu çeşitli komiteler ve çalışma grupları yoluyla, derneğin amaçları ile ilgili alanlarda ayrıntılı inceleme ve çalışmalar yapmak, yurt dışı kuruluşlardan destek almak, görüş ve önerilerini çeşitli kuruluşlara ulaştırmak.

9. Üyelerine lastik endüstrisiyle ilgili yasalar, yönetmelikler ve mahkeme kararları hakkında bilgi vermek ve gerekli teknik bilgileri aktarmak.

10. Üyelerini, dernek tüzüğünde belirlenmiş amaçlar doğrultusunda hak menfaatlerini korumak için her türlü hukuk ve idare mahkemelerinde temsil etmek.

11. Gerekli izinler alınmak şartıyla gerek üyelerinden ve gerekse üçüncü kişi durumundaki gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kurumlardan bağış kabul etmek.

12. Derneğin amaçları ile ilgili alanlarda basılı ve elektronik yayınlar hazırlamak, her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak.

13. Derneğin işleri için gerekli taşıtları, nakil vasıtaları ve gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmenin amacının gerçekleştirilmesi için banka teminat mektupları almak, tadil etmek, gerekiyorsa tahsile vermek ve her nev’i finansal kiralama sözleşmeleri imzalamak.

14. Faaliyet alanları ile ilgili olarak yeterli sayıda yerli ve yabancı ücretli uzman ve işçi istihdam etmek, gerektiğinde istihdamlara tamamen ya da kısmen son vermek.

15. Faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere gelir amaçlı yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlence vb. etkinlikler düzenlemek.