LASTİK ÜRETİMİ VE ÇEVRE

Üyelerimiz, çevre ile ilgili konulara her yönüyle duyarlı olmayı ve bu bağlamda “çevreyi koruyan lastik üretimi” için sürekli gelişmeyi ve geliştirmeyi ilke olarak kabul etmişlerdir çünkü sadece iş sonuçlarına değil, bu sonuçların nasıl elde edildiğine de önem vermektedirler.

Üretim, Ar-ge ve diğer faaliyetlerin; insanlar ve çevre üzerine olan etkileri, kalite ve çevre sistemleri ve uzmanlar tarafından  sürekli değerlendirilmekte ve çevreyi ve doğal kaynakları koruyan programlar gerçekleştirilmektedir.

“Çevre dostu üretim uygulamaları anlayışı için kalite ve çevre sistemleri” uluslararası uygulama alanı bulan sistemlerdir. Üyelerimiz bu sistemleri ortaya konduğu tarihten bu yana titizlikle uygulamaktadırlar.

Çevre koruma konusu daha lastiğin dizaynı aşamasında başlamakta, üretim sırasında doğaya zarar vermeyen ya da en az zarar verecek olan hammadde ve üretim metotlarını kullanarak, yuvarlanma direnci düşük, daha uzun ömürlü, biraç defa kaplanabilir lastikler üreterek hem ekonomiye ve doğaya  katkıda bulunmakta ve hem de daha az atık lastik oluşmasına katkıda bulunmaktadır.

Sistemli ve düzenli olarak enerjinin verimli kullanımı yönetimini baz alan uygulamaları ile Fabrikalarımız Enerji Yönetim Sistemi belgeleri almaya hak kazanmaktadırlar.

Çevre korumanın sadece üreticilerin çabaları ve faaliyetleri ile sağlanamayacağının bilincinde olan üyelerimiz lastik atıklarının toplanması ve geri kazandırılması amacıyla atık lastiklerin toplanması ve geri kazandırılması konusunda mevzuat oluşturulmasında ve bu mevzuata uygun davranma konusunda da üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve Lastik Sanayicileri Derneği/LASDER adı ile kurduğu dernek aracılığı ile üyelerinin sattığı lastiklerinin tamamını toplayıp geri kazandırabilir bir yapıya kavuşmuştur.

Amacımız bizden sonraki nesillerin çevre ve çevreye uygun ürün ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan üretim yapabilmektir.

Sanayinin ve üretimin çevre üzerindeki etkileri azaltmak için;

– Katı ve tehlikeli atıkların azaltılması ve ayrıştırılması sağlanmakta,
– Su kullanımının azaltılması için çaba  gösterilmekte,
– Enerji verimli ürün ve ekipmanlar kullanılmakta,
– Enerji verimliliği etkin bir şekilde sağlanmakta,
– Sera gazı emisyonları azaltılmakta,
– Enerji kayıp ve kaçakları ortadan kaldırılmaktadır.

Ürünlerimizin çevre dostu özellikler taşıması için kullanılan kimyasalların çevre ile dost alternatiflerinin bulunarak mevcut kimyasallar bu alternatiflerle değiştirilmektedir.

Üretim süreçleri sadeleştirilerek, daha az enerji kullanımı gerçekeleştirilerek yıllık sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflenmektedr. Ayrıca ürettiğimiz ürünlerin kullanım sırasında ortaya çıkan yuvarlanma direnci düşürülerek yakıt tüketiminin azaltılması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

Fabrikalarımızda evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların arıtıldığı atık su  arıtma tesisleri bulunmaktadır. Bu tesislerde arıtılan atık sular hem tesis laboratuarında hem de akredite kurum laboratuarlarında analiz edilerek kontrol edilmekte ve yasal kriterlere uygunluk gösterdiği için sulama ve benzeri işlerde kullanılmaktadır.

Doğal kaynakların korunması amacı ile su tasarrufu konusunda üretim süreçleri ve su kullanımı konusu sürekli gözden geçirilmekte üretim projeksiyonları ve planları dikkate alınarak gelecek için gerekli düzenlemelerle ilgili kararlar alınmakta ve böylece azalan su kaynaklarımızın korunmasına katkıda bulunulmaktadır.

Fabrikalarımızda hava kirliliği yaratan uçucu organik bileşikleri azaltmak amacıyla proseste su bazlı boyalar kullanılmakta ve solvent kullanımını  azaltma hatta tamamen bırakma projeleri gerçekleştirilmektedir .